Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Polityka poprawności

1. Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia jest Centrum Zdrowia LA VIE sp. z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. Paczkowskiej 9A w Poznaniu. NIP: 7792425870, REGON: 302862140.

2. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie i za pośrednictwem poczty email), prowadzenie księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień. Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora.

5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

6. Pliki cookies zwane także “ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Strona internetowa www.klinikalavie.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze strony Kliniki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

7. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.klinikalavie.pl i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.klinikalavie.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Apteką partnerów oraz reklamodawców. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.klinikalavie.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

8. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.