Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW obowiązujący od 01.03.2018.

§ 1 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Klinika – Centrum Zdrowia LA VIE sp. z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. Paczkowskiej 9A w Poznaniu. NIP: 7792425870, REGON: 302862140.

2. Portal – portal internetowy Kliniki prowadzony pod adresem https://klinikalavie.pl za pośrednictwem którego Klinika świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone

są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

6. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Voucher – dokument wystawiony przez Klinikę, umożliwiający realizację określonych usług medycznych opisanych na Portalu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 

1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane

z wysyłkową Voucherów na pakiety medyczne.

2. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe

w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

3. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Klinika nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.

4. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN.

5. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Klinikę na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Klinikę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Klinika oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

4. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Klinika nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych.

5. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji usługi przez Klinikę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

6. Konto na Portalu zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@klinikalavie.pl.

 

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 

1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy szybkim przelewem internetowym (tpay).

2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji tpay lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Klinika może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.

3. Zamówiony przez Kupującego towar może być dostarczony wyłącznie drogą elektroniczną.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

1. Produkty dostępne do kupienia na Portalu Kliniki nie podlegają zwrotowi.

2. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przesyłając informację od zamiarze odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@klinikalavie.pl

3. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy Klinika zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH

 

1. Klinika gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Klinika zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Klinika podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

§ 7 KONTAKT

 

1. W razie wątpliwości lub pytań Kupujący może skontaktować się z Kliniką za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klinikalavie.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 662 668 669.